خانه هوشمند هوشی نو سنسور تشخیص هوشمند گاز 8

مرکز کنترل کوچک

Mini Gateway

خانه هوشمند هوشی نو مرکز کنترل کوچک 2
خانه هوشمند هوشی نو مرکز کنترل کوچک 1
خانه هوشمند هوشی نو مرکز کنترل کوچک 3
خانه هوشمند هوشی نو مرکز کنترل کوچک 4