خانه هوشمند هوشی نو عملگرهای آسایش 3

سنسور حرکتی هوشمند PIR

خانه هوشمند هوشی نو سنسور حرکتی هوشمند PIR 2
خانه هوشمند هوشی نو سنسور حرکتی هوشمند PIR 1
خانه هوشمند هوشی نو سنسور حرکتی هوشمند PIR 3
خانه هوشمند هوشی نو سنسور حرکتی هوشمند PIR 4