خانه هوشمند هوشی نو عملگرهای آسایش 3

سنسور حرکتی چندکاره

خانه هوشمند هوشی نو سنسور حرکتی چندکاره 2
خانه هوشمند هوشی نو سنسور حرکتی چندکاره 1
خانه هوشمند هوشی نو سنسور حرکتی چندکاره 3
خانه هوشمند هوشی نو سنسور حرکتی چندکاره 4