خانه هوشمند هوشی نو عملگرهای آسایش 3

سنسور حرکتی مادون قرمز هوشمند

خانه هوشمند هوشی نو سنسور حرکتی مادون قرمز هوشمند 3
خانه هوشمند هوشی نو سنسور حرکتی مادون قرمز هوشمند 2
خانه هوشمند هوشی نو سنسور حرکتی مادون قرمز هوشمند 1
خانه هوشمند هوشی نو سنسور حرکتی مادون قرمز هوشمند 4
خانه هوشمند هوشی نو سنسور حرکتی مادون قرمز هوشمند 5