خانه هوشمند هوشی نو تشخیص هوشمند CO2 7

سنسور دما و رطوبت

خانه هوشمند هوشی نو سنسور دما و رطوبت 1
خانه هوشمند هوشی نو سنسور دما و رطوبت 2
خانه هوشمند هوشی نو سنسور دما و رطوبت 3
خانه هوشمند هوشی نو سنسور دما و رطوبت 4
خانه هوشمند هوشی نو سنسور دما و رطوبت 5
خانه هوشمند هوشی نو سنسور دما و رطوبت 6