خانه هوشمند هوشی نو تشخیص هوشمند CO2 7

سنسور هوشمند نور

خانه هوشمند هوشی نو سنسور هوشمند نور 1
خانه هوشمند هوشی نو سنسور هوشمند نور 2
خانه هوشمند هوشی نو سنسور هوشمند نور 3
خانه هوشمند هوشی نو سنسور هوشمند نور 4
خانه هوشمند هوشی نو سنسور هوشمند نور 5
خانه هوشمند هوشی نو سنسور هوشمند نور 6